تماس با ما

کارخانه

۹۸۳۱۹۵۰۱۵۲۰۱+

فکس :۹۸۳۱۹۵۰۱۵۲۰۲+

آدرس

ایران-اصفهان
ابتدای کمربندی شیراز-گروه تولیدی
صنعتی دماوند عرضه کننده انواع پوشال

مدیریت و فروش

فروش:۹۸۹۱۳۳۱۸۲۰۱۹+